На 25 февруари се одржа седница на Годишно собрание на МАНУ на кое акад. Таки Фити, претседател на МАНУ, поднесе експозе „Македонската академија на науките во уметностите во 2018 и 2019 година“. На седницата беа усвоени и Извештајот за работата на Македонската академија на науките и уметностите во 2018 година, како и Програмата за работа на Македонската академија на науките и уметностите во 2019 година. Акад. Леонид Грчев, секретар на МАНУ, имаше свое излагање за финансиските планови на МАНУ во 2019 година.

ЕКСПОЗЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА МАНУ, АКАД. ТАКИ ФИТИ

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk