На 30 мај 2019, во рамките на Месечните лингвистички средби COLLOQUIA LINGUISTICA, Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при Академијата на науките и уметностите на Република Северна Македонија ‒ МАНУ организираше предавање на тема: „За архаичната лексика од прасловенско потекло во македонските и во српските дијалекти“ од доц. д-р Снежана Вучковиќ од Филолошки факултет при Универзитетот во Белград.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk