Проф. д-р Изет Зекири, дописен член на МАНУ, одржа пристапно предавање на тема: „Стратегиското планирање во функција на ефективни и ефикасни институции во Република Македонија“.

Фотографии од настанот: