МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКАТА И УМЕТНОСТИТЕ И ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА

имаат чест да Ве поканат на

СВЕЧЕН СОБИР И ТРКАЛЕЗНА МАСА ПО ПОВОД ОДБЕЛЕЖУВАЊЕТО НА 1000 ГОДИНИ ОД БИТКАТА НА БЕЛАСИЦА И СМРТТА НА ЦАР САМУИЛ 

МАНУ, 6 ноември 2014 година (четврток), 11.00 часот

СВЕЧЕН СОБИР
11.00 часот, во Амфитеатарот на МАНУ

На собирот ќе се обрати акад. Владо Камбовски, претседател на Македонската академија на науките и уметностите

Милан Бошкоски
Цар Самуил во историјата и традицијата
12.00 часот – кафе пауза

ТРКАЛЕЗНА МАСА
12.30 часот, во малите сали на МАНУ

Блаже Ристовски
Царот Самуил во народната меморија, во публицистиката и во литературата до Ослободувањето

Цветан Грозданов
Белешки за уметноста и културата на самуиловото владеење во Македонија и соседните краишта

Вера Битракова Грозданова
Античките населби на Аил и Голем Град во самуиловото време и потоа

Сашо Цветковски
Портретите на Св. Јован Владимир во живописот на Охридската архиепископија од XVII и XVIII век

Ирена Стефоска
За некои методолошки проблеми при проучувањето на Самуиловото царство

Стојко Стојков
Царство, етничности, наследства и интерпретации

Митко Б. Панов
(Де)конструирање на идентитетот на Самуиловата држава во Византија: Василиј II и создавањето на „Бугариja“ и „Бугарите“

Тони Филиповски
Престолнините на Самуиловата држава: критички историографски осврт

Бобан Петровски
Самуил по Самуил: компромисите на Василиј II

Јован Белчовски
Правната положба на Црквата во Самуиловата држава

Драган Зајковски
Ерархијата на црковната организација во Самуиловата држава

Д и с к у с и ј а