Untitled logo

На 13 октомври 2017 година, по повод 50-годишнината од основањето на Македонската академија на науките и уметностите, се одржа свечениот собир посветен на првиот претседател и еден од основоположниците на МАНУ, академик Блаже Конески.

Собирот го отвори акад. Таки Фити, претседател на МАНУ, а обраќања имаа и акад. Зузана Тополињска, акад. Милан Ѓурчинов, акад. Матеја Матевски, акад. Георги Старделов и професорите од универзитетите во Торонто и Чикаго – Кристина Крамер и Виктор Фридман, кои се надворешни членови на МАНУ.

Фотографии од настанот:

 

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk