Untitled logo

На 13 октомври 2017 година, по повод 50-годишнината од основањето на Македонската академија на науките и уметностите, се одржа свечениот собир посветен на првиот претседател и еден од основоположниците на МАНУ, академик Блаже Конески.

Собирот го отвори акад. Таки Фити, претседател на МАНУ, а обраќања имаа и акад. Зузана Тополињска, акад. Милан Ѓурчинов, акад. Матеја Матевски, акад. Георги Старделов и професорите од универзитетите во Торонто и Чикаго – Кристина Крамер и Виктор Фридман, кои се надворешни членови на МАНУ.

Фотографии од настанот: