Датум: 21 ноември 2014

Место: Амфитеатар на МАНУ

Симпозиум

ИСТРАЖУВАЊА ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И МАТЕРИЈАЛИТЕ – СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ

посветен на 95 години од раѓањето на акад. Ѓорѓи Филиповски

Фотограф: Иван Блажев

Фотографии од настанот: