СООПШТЕНИЕ
ОД СЕДНИЦАТА НА СОБРАНИЕТО
НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА АКАДЕМИЈАТА
ЗА ПЕРИОДОТ 2024 – 2027 ГОДИНА

            Собранието на Македонската академија на науките и уметностите, на 27 ноември 2023 година, одржа седница на која беше усвоен Четиригодишниот извештај на Претседателството на МАНУ за работата на Македонската академија на науките и уметностите во периодот 2020 – 2023 година.

            Во продолжение на седницата, поради завршувањето на четиригодишниот мандат на Претседателството на МАНУ на 31 декември 2023 година, во согласност со Законот за Македонската академија на науките и уметностите и со Статутот на Македонската академија на науките и уметностите, Собранието на МАНУ и одделенијата на МАНУ го избраа следниот состав на Претседателството на МАНУ за мандатниот период 2024 – 2027 година:

 • акад. Живко Попов, претседател;
 • акад. Алајдин Абази, потпретседател;
 • акад. Витомир Митевски, потпретседател;
 • доп. член Блажо Боев, секретар;
 • акад. Ѓорги Поп-Атанасов, секретар на Одделението за лингвистика и литературна наука;
 • акад. Владо Камбовски, секретар на Одделението за општествени науки;
 • акад. Нада Поп-Јорданова, секретар на Одделението за медицински науки;
 • акад. Љупчо Коцарев, секретар на Одделението за технички науки;
 • акад. Дончо Димовски, секретар на Одделението за природно-математички и биотехнички науки; и
 • акад. Влада Урошевиќ, секретар на Одделението за уметност,
 • акад. Глигор Каневче, избран член.

                                                                                                         Собрание на МАНУ