Завршна сметка на МАНУ за 2022 година – Основен буџет
Завршна сметка на МАНУ за 2022 година – Самофинансирачки активности
Завршна сметка на МАНУ за 2022 година – Донации

Завршна сметка на МАНУ за 2021 година – Основен буџет
Завршна сметка на МАНУ за 2021 година – Самофинансирачки активности
Завршна сметка на МАНУ за 2021 година – Донации

Завршна сметка на МАНУ за 2020 година – Основен буџет
Завршна сметка на МАНУ за 2020 година – Самофинансирачки активности
Завршна сметка на МАНУ за 2020 година – Донации
Завршна сметка на МАНУ за 2019 година – Основен буџет
Завршна сметка на МАНУ за 2019 година – Самофинансирачки активности
Завршна сметка на МАНУ за 2019 година – Донации
Завршна сметка на МАНУ за 2018 година – Основен буџет
Завршна сметка на МАНУ за 2018 година – Самофинансирачки активности
Завршна сметка на МАНУ за 2018 година – Донации
Завршна сметка на МАНУ за 2017 година – Основен буџет
Завршна сметка на МАНУ за 2017 година – Самофинансирачки активности
Завршна сметка на МАНУ за 2017 година – Донации
Завршна сметка на МАНУ за 2016 година – Основен буџет
Завршна сметка на МАНУ за 2016 година – Самофинансирачки активности
Завршна сметка на МАНУ за 2016 година – Донации