++389 (0)2 32 35 400

Одделение за лингвистика и литературна наука

 • Европски вредности во творештвото на бугарските и македонските литературни творци во 20 век, 2014–2015, aкад. Милан Ѓурчинов, доц. Александар Јорданов (ИЛ).
 • Културната интеграција и стабилноста на Балканот, 2014–2016, акад. Катица Ќулавкова, проф. Милена Божикова (ИИИзк).

 Одделение за општествени науки

 • Богомилското движење и богомилската книжевност, 2014–2016, акад. Блаже Ристовски, проф. д-р Маја Ангеловска-Панова, ИНИ, акад. Васил Ѓузелев (ИИОЗ).
 • Ослободителните движења на Македонија и на Бугарија и борбата на македонскиот и на бугарскиот народ за свои држави во XIX век до Младотурската револуција, 2014–2016, акад. Иван Катарџиев, проф. д-р Владо Поповски, проф. Светлозар Елдаров (ИБЦТ).
 • Процеси на модернизација на Балканот под османлиска власт во 19 век, 2014–2016, доп. член Драги Ѓоргиев, проф. Илија Тодев (директор ИИИ).
 • Православието и католицизмот на Балканот во ХІХ–ХХІ век, 2014–2016, акад. Иван Катарџиев, проф. д-р Далибор Јовановски, Филозофски факултет, проф. Светлозар Елдоров (ИБЦТ).
 • Современи проекции на културните традиции и европската перспектива; етнолошки, фолклорни и етномузиколошки аспекти, 2014–2016, акад. Блаже Ристовски, проф. Танас Вражиновски, проф. Лозанка Пејчева (директор ИЕФЕМ).
 • Интеграција и оптимизација на регионалната инфраструктура, 2014–2016, акад. Абдулменаф Беџети, проф. Митко Димитров (ИИкном.Изсл.).
 • Импликациите од европската должничка криза врз процесите на економската интеграција во Европската унија, 2014–2016, акад. Таки Фити, проф. Митко Димитров (ИИкон.И).
 • Забрзување на економскиот раст, инвестициите и економската соработка, 2014– 2016, акад. Гоце Петрески, проф. Татјана Хубенова (ИИкон.Изсл.).
 • Реформи во судството, 2014–2016, aкад. Владо Камбовски, доц. Маргарит Ганев (ИДП).
 • Регионалната соработка и развој во процесот на европската интеграција: имплементирање на добрите ЕУ-практики во ЈИЕ, 2014–2016, акад. Владо Камбовски, д-р Румјана Желева (ИИОЗ) / (ИДП).
 • Од паганство до христијанство – ритуал и уметност, 2014–2016, акад. Вера Битракова Грозданова, проф. д-р Јулија Вaлева.
 • Уметноста во 19 век – Дебарската и Самоковската школа, 2014–2016, акад. Цветан Грозданов, проф. Иванка Гергова (ИИИзк).

Одделение за медицински науки

 • Интегрирана имуногенетска анализа на молeкуларни маркери на карциномот на мочниот меур релевантни во проценката на рекурентноста и прогресијата на болеста, 2014–2016, акад. Живко Попов, акад. Дамјан Дамјанов (БАН) и чл.кор. Чавдар Славов.
 • Балканска ендемска нефропатија, 2014–2016, акад.Момир Поленаковиќ, проф. д-р Дијана Плашеска-Каранфилска, акад. Ангел Г’лабов, проф. Драга Тончева.

Одделение за природни, математички и биотехнички науки

 • Статистичко моделирање и статистичко учење: примена и развој, 2014–2016, акад. Дончо Димовски, д-р Жанета Попеска, ФИНКИ, проф. Евгенија Стоименова (ИМИ).
 • Анализа, геометрија, топологија, 2014–2016, акад. Дончо Димовски, чл.-кор. Јулијан Ревалски (ИМИ).
 • Ученички институт по математика и информатика, 2014–2016, акад. Дончо Димовски, чл.-кор. Олег Мушкаров (ИМИ).
 • Примена на атомска апсорпциона спектрометрија за анализа на елементи во траги, 2014–2016, акад. Глигор Јовановски, проф. д-р Трајче Стафилов, ПМФ, проф. Димитар Цалев, ФСФ, Софиски универзитет Св. Климент Охридски.
 • Спектроскопски и структурни истражувања на некои метални комплекси, 2014–2016, акад. Бојан Шоптрајанов, проф. Виктор Стефов, ПМФ, проф. Виолета Колева, Институт за општа и неорганска хемија, БАН.
 • Тавтомерни рамнотежи кај молекуларни кластери и течности, 2014–2016, акад. Бојан Шоптрајанов, проф. д-р Љупчо Пејов, ПМФ, проф. д-р Венелин Енчев (ИОХЦФ).
 • Изучување на површинската морфологија на наноструктурни тенки слоеви со техники на микроскопиja со скенирачка сонда, 2014–2016, акад. Глигор Јовановски, доц. д-р Билјана Пејова, ПМФ доц. д-р Ирина Бинева (ИФТТ).
 • Структурна карактеризација и изучување на електрични и каталитички својства на новосинтезирани комплексни перовскити, 2014–2016, акад. Бојан Шоптрајанов, проф. д-р Слободка Алексовска, ПМФ, проф. д-р Даниела Ковачева (ИОНХ).
 • Приготвување и карактеризација на електрохромни тенки филмови од ванадиумови оксиди, 2014–2016, акад. Глигор Јовановски, проф. д-р Методија Најдоски, ПМФ, проф. д-р Виолета Колева, Институт за општа и неорганска хемија, БАН.
 • Синтеза, карактеризација и антимикробна евалуација на некои нови хинолони, 2014–2016, акад. Глигор Јовановски, проф. д-р Емил Поповски, ПМФ, доц. Божана Михова (ИОХЦФ).
 • Зафаќање на полнеж во структури метал/оксид/highk диелек трик/оксид/Si (MOHOS) за примени во трајни мемории, 2014–2016, акад. Бојан Шоптрајанов, проф. д-р Ненад Новковски, ПМФ, вонр. проф. д-р Албена Паскалева, (ИФТТ).
 • Флористички и таксономски истражувања на некои родови од фамилиите Lamiaceae и Asteraceae во Република Македонија и во Република Бугарија, 2014–2016, акад. Владо Матевски доц. д-р Светлана Банчева (ИБЕИ).

Одделение за технички науки

 • Синхронизирана работа на нуклеарна централа со реверзибилна хидроцентрала, 2014–2016, акад. Томе Бошевски, проф. д-р Антон Чаушевски, доц. Павлин Грудев (ИЈИЈЕ).
 • Анализа на ползите и барањата за користење на нови поколенија нуклеарни реактори во Република Бугарија и во Република Македонија, 2014–2016, акад. Томе Бошевски проф. д-р Никола Попов, доц. Павлин Грудев (Институт за нуклеарни истражувања и нуклеарна енергија – ИЈИЈЕ).
 • Развој на методи за стратешки планирања на енергетиката, 2014–2016, акад. Глигор Каневче, проф. Пламен Цветанов (ИЈИЈЕ).
 • Испитување на комуникациите за хетерогени безжични мрежи, 2014–2016, акад. Љупчо Коцарев, доц. Игор Мишковски, доц. Румен Андреев (ИИКТ).
 • Бугарско-македонска научно-иновациска соработка: балкански и европски перспективи, 2014–2016, акад. Љупчо Коцарев, проф. Росица Чобанова (Екон.истр.).