ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

Претседателството и другите организациски единици го имаат, во актуелниов период, следниов состав:

СЕКРЕТАРИ ОДДЕЛЕНИЈА
Ѓорги Поп-Атанасов ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНА НАУКА
Владо Камбовски ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ
Нада Поп-Јорданова ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
Љупчо Коцарев ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Дончо Димовски ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ И БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ
Влада Урошевиќ  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УМЕТНОСТ

 

РАКОВОДИТЕЛИ ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТРИ
Глигор Каневче ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Александар Димовски ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ГЕНЕТСКО ИНЖЕНЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА „ГЕОРГИ Д. ЕФРЕМОВ“
Витомир Митевски ЛЕКСИКОГРАФСКИ ЦЕНТАР
Марјан Марковиќ ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА АРЕАЛНА ЛИНГВИСТИКА „БОЖИДАР ВИДОЕСКИ“
Владо Камбовски ЦЕНТАР ЗА СТРАТЕГИСКИ ИСТРАЖУВАЊА „КСЕНТЕ БОГОЕВ“
Вера Битракова Грозданова ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО „ЦВЕТАН ГРОЗДАНОВ“
Алајдин Абази ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ И ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ
Владо Матевски ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТАР ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И МАТЕРИЈАЛИ


СЕКРЕТАРИЈАТ АДМИНИСТРАЦИЈА
Александра Стојаноска Трпческа СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ
Љубомир Ѓоревски АРХИВ
БИБЛИОТЕКА
Гоце Алексоски ОДДЕЛ ЗА МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

 

ПРЕТСЕДАТЕЛИ

Блаже Конески, 1967–1975; Михаило Апостолски, 1976–1983; Јордан Поп-Јорданов, 1984–1991; Ксенте Богоев, 1992–1999; Георги Ефремов, 2000–јуни 2001, Матеја Матевски, јули 2001–2003; Цветан Грозданов, 2004–2007; Георги Старделов, 2008–2011; Владо Камбовски, 2012–2015; Таки Фити, 2016–2019; Љупчо Коцарев, 2020–2023; Живко Попов, 2024-

 

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ

Харалампие Поленаковиќ, 1967–1975; Ѓорѓи Филиповски, 1976–1979; Благој Попов, 1980–1983; Ѓорѓи Филиповски, 1984–1991; Александар Андреевски, 1992–1999; Георги Старделов, 2000–2003; Момир Поленаковиќ, 2004–2007; Владо Камбовски, 2008–2011; Бојан Шоптрајанов, 2008–2011; Љупчо Коцарев, 2012–2015; Луан Старова, 2016–2019; Владо Матевски, 2016–2019;  Живко Попов, 2020-2023 ; Газанфер Бајрам, 2020-2023; Алајдин Абази, 2024-  ; Витомир Митевски, 2024-  ;

 

СЕКРЕТАРИ

Ѓорѓи Филиповски, 1967–1975; Благој Попов, 1976–1979; Евгени Димитров, 1980–1983; Крум Томовски, 1984–1991; Ташко Георгиевски, 1992–1999; Блаже Ристовски, 2000–2003; Ташко Георгиевски, 2004; Крум Томовски, 2005–2007; Љупчо Коцарев, 2008–2011; Владо Матевски, 2012–2015; Леонид Грчев, 2016–2019; Изет Зекири, 2020-2023; Блажо Боев, 2024-