Во соработка со сонот / Влада Урошевиќ. – Скопје : МАНУ : Фондација Трифун Костовски, 2014. – 117 стр.

ISBN 978-608-203-116-3