Демонот на толкувањето / Катица Ќулавкова. – Скопје, 2009. – 410 стр.

ISBN 978-608-203-040-1