Епидемиолошки, клинички и терапевтски карактеристики на желудочниот карцином во Република Македонија : проект / раководител Владимир Серафимоски и соработници. – Скопје, 2008. – 80 стр.

ISBN 978-608-203-013-5