Интересите на Република Македонија во градењето на европската безбедност: Проект на Центарот за стратегиски истражувања на МАНУ / Трајан Гоцевски, Оливер Бакрески, Стојан Славески, Лидија Георгиева = Interests of the Republic of Macedonia in building European security : Project of the Centre for Strategic Research of MASA / Trajan Gocevski,  Oliver Bakreski, Stojan Slaveski, Lidija Georgieva ; Project manager Acad. Vlado Kambovski. – Скопје : МАНУ : Филозофски факултет, 2008. 282 стр.

ISBN 978-608-203-029-6

978-608-4508-18-2