Кејнзијанската економска филозофија : од Кејнз до денешни дни / Таки Фити  = Keynesian Economic Philosophy : from Keynes to the Present Days. – Скопје : МАНУ : Економски факултет, 2011. – 265 стр.

ISBN 978-608-212-019-5