Ликовната уметност на почвата на Македонија од IX до крајот на XIX век : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / (ред. Георги Старделов) = [Fine Arts on the Soil of Macedonia from the 9th to the 19th centuries : contributions to the studies of the history of culture on the soil of Macedonia / ed. Georgi Stardelov]. – Скопје, 2010. – (Макропроект “Историја на културата на Македонија” ; кн. 21). – стр.643-1296.

 

ISBN 978-608-203-060-5