Ликовната уметност на почвата на Македонија XX век : прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија / (ред. Георги Старделов) = [Fine Arts on the Soil of Macedonia in the 20th  century : contributions to the studies of the history of culture on the soil of Macedonia / ed. Georgi Stardelov]. – Скопје, 2009. – (Макропроект „Историја на културата на Македонија“ ; кн. 22). – 338 стр. : илустр.

ISBN 978-608-203-044-3