Македонија и Русија/СССР (историја-политика-култура) од Првата светска војна до формирањето на современата македонска државност (1941–1944) : материјали од IV македонско-руски научен собир Охрид, 17-18.IX 2008 / (ред. Блаже Ристовски…и др.) = Македония и Россия/СССР (историяполитика-культура) от Первой мирoвой войнь до формирования современного македонского государства (1914–1944) : материалы IV македонско-русской научной конференции Охрид, 17–18.IX 2008 / [ред. Блаже Ристовски  и др.]. – Скопје : МАНУ : Руска академија на науките. Институт за славистика, 2011. – 315 стр.

ISBN 978-608-203-067-8