Македонија и руската политика на Балканот од Берлинскиот конгрес до Првата светска војна : материјали од македонско – рускиот научен собир одржан во Охрид на 27 и 28 септември 2004 / [редакција Блаже Ристовски, Милан Ѓурчинов, Вера Битракова – Грозданова ]. = Macedonia and the Russian politics on the Balkans from the Congress of Berlin until the First World War. [under the redactorship of Blaže Ristovski, Milan Gurčinov, Vera Bitrakova – Grozdanova]. – Скопје, 2008. – 236 стр.

ISBN 978-608-203-011-1