Поимник на книжевната теорија – приредувач Ката Ќулавкова. – Скопје, 2008  . – 669 стр.

ISBN 978-608-203-003-6