Прилози. Одделение за општествени науки = Contributions. Section of Social Sciences. XL 1 (2009).