Прилози. Одделение за општествени науки = Contributions. Section of Social Sciences. XLI 1–2 (2010).