Прилози. Одделение за општествени науки = Contributions. Section of Social Sciences (ISSN 0350-1698): XLIII-1/2 (2012) (publ. 2013)