Споменица посветена на Блага Алексова редовен член на Македонската академија на науките и уметностите : [1922-2007] / [уредник акад. Крум Томовски ].= Festschrift presented as a memorial to Blaga Aleksova a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : [1922-2007] / [editor Akad. Krum Tomovski] . – Скопје, 2008. – 40 стр.