Споменица посветена на Гане Тодоровски (1929–2010), редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Gane Todorovski (1929-2010), a member of the Macedonian Academy of Sciences and Arts. – Скопје, 2011. – 120 стр.