Споменица посветена на Ристо Лозановски, редовен член на  Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Risto Lozanovski (1925-2011), a member of the Macedonian Academy of Sciences and Arts. – Скопје, 2013. – 38 стр.