Споменица посветена на Ѓорѓи Чупона (1930-2009), редовен член на Македонската академија на науките и уметностите = Festschrift presented as a memorial to Gjorgji Čupona (1930-2009), a member of the Macedonian Academy of Sciences and Arts. – Скопје, 2011. – 34 стр.