Фрескоживописот во Пелагонија од средината на XV до крајот на XVII век / Никола Митревски = The fresco painting in Pelagonia from the middle of the 15th to the end of the 17th centuries. – Скопје, 2009. – 361 стр.

ISBN 978-608-203-021-0