++389 (0)2 32 35 400

Повеќе информации околу Планот за родова еднаквост и неговата имплементација во МАНУ, можете да добиете на следните линкови:

План за родова еднаквост
Одлука за формирање комисија

За соодветно спроведување, операционализација и следење на акциите презентирани во Планот за родова еднаквост (во понатамошниот текст: Планот), се формира комисија од 5 члена, вработени во Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ).

За поефикасен развој на Планот и адекватна интерпретација на добиените резултати, комисијата ќе биде составена од членови од различни области и ќе придонесе за исполнување на целите предвидени во Планот.

Оваа комисија е задолжена за реализација на сите активности и еднаш годишно ќе објавува извештај за исходите од имплементацијата на Планот, и по потреба респективно ажурирање на Планот.

 Работата на Комисијата ја надгледува Извршниот одбор на МАНУ, а годишниот извештај на Комисијата се усвојува од Претседателството на МАНУ.