++389 (0)2 32 35 400

Одделение за лингвистика и литературна наука

 • Јазикот како запис на културата во етнолошката и лингвистичка анализа на релација Србија и Македонија, 2016-2018, акад. Зузана Тополињска, д-р Драгана Радојичиќ.
 • Меѓусебни македонско − српски книжевни врски од 19. и 20. век, 2016-2018, акад. Милан Ѓурчинов, проф. д-р Александар Јерков.

Одделение за медицински науки

 • Етиопатогенетски истражувања на ендемската нефропатија, 2016-2018, акад. Момир Поленаковиќ, акад.  Јован Хаџи Ѓоќиќ.
 • Невронаука, 2016-2018, акад. Нада Поп-Јорданова, акад. Љубиша Ракиќ.
 • Атеро-тромбоза на коронарните артерии и стентување на нивните рачви, 2016-2018, доп. член Сашко Кедев, акад. Владимир Кањух.
 • Истражување на генетиката на наследните форми на колоректалниот карцином, 2016-2018, акад. Владимир Серафимоски, акад. Зоран Кривокапиќ.

Одделение за природни, математички и биотехнички науки

 • Алгебарски  и комбинаторни структури со примени, 2016-2018, акад. Дончо Димовски, акад. Драгош Цветковиќ.
 • Микролокална анализа со примени, 2016-2018, акад. Дончо Димовски, проф. д-р Бојан Пранговски, акад. Стеван Пилиповиќ.
 • Еднолисни функции, квазиконформни хармонични пресликувања и простори на тичмилер, 2016-2018, акад. Дончо Димовски, проф. д-р Никола Тунески, доп. член Миодраг Матељевиќ.
 • Геодинамика на источниот обрач на вардарската зона, 2016-2018, акад. Глигор Јовановски, доп. член Владица Цветковиќ.
 • Ендемична флора на балканскиот полуостров во Србија и во Македонија – распростанување, разновидност, екологија и фитогеографска положба, 2016-2018, акад. Владо Матевски, акад. Владимир Стевановиќ.

Одделение за технички науки

 • Пресеци на судирните процеси налесните атомски и молекуларни честици кај фузионите гранично-диверторски плазми, 2016-2018, акад. Ратко Јанев, акад. Зоран Петровиќ.
 • Мултидисциплинарен пристап на напредни техники за специјализирани м2м инфраструктури, 2016-2018, акад. Љупчо Коцарев, акад. Дејан Поповиќ.