++389 (0)2 32 35 400

МАНУ има објавено повеќе стратегии и тоа: Национална стратегија за економскиот развој на Република Македонија, Развој и модернизација објавена во 1997 г. (на македонски и на англиски јазик), Стратегија за извоз на Република Македонија објавена во 1999 г. (на македонски и на англиски јазик), Стратегија за развој на земјоделството во Република Македонија до 2005 година, објавена во 2001 г. (на македонски и на англиски јазик), Стратегија за унапредување на здравствената заштита на населението во Република Македонија до 2010 година, објавена во 2001 г. (на македонски и на англиски јазик), 2001, Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија до 2030 година, објавена во 2010 и Стратегија за искористување на обновливите извори на енергија во Република Македонија до 2020 година, објавена во 2010 г.

Национална стратегија за економскиот развој на Република Македонија, Развој и модернизација, МАНУ, Скопје, 1997
(македонска верзија) / (English version)
Стратегија за извоз на Република Македонија, МАНУ, Скопје, 1999
(македонска верзија) / (English version)
Стратегија за развој на земјоделството во Република Македонија до 2005 година, МАНУ, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Скопје, јули 2001
(македонска верзија) / (English version)
Стратегија за унапредување на здравствената заштита на населението во Република Македонија до 2010 година, МАНУ, Министерство за здравство, Скопје 2001
(македонска верзија) / (English version)
Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија до 2030 година, МАНУ, Министерство за економија, Скопје, 2010
Стратегија за искористување на обновливите извори на енергија во Република Македонија до 2020 година, МАНУ, Министерство за економија, Скопје, 2010
Економска транзиција, состојби, проблеми, перспективи, (Economic Transition, Situation, Problems, Prospects), МАНУ (MASA), Скопје, 1994
Економската транзиција во Македонија и Бугарија, (Икономическия преход в Македония и България), МАНУ, БАН, Икономически Институт, Фондација „Фридрих Еберт“ – Скопје, Скопје, 1997
Економијата на Македонија во транзиција, МАНУ, Скопје 2002