Во организација на Македонската академија на науките и уметностите, Бугарската академиja на науките, Институтот за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје, Институтот за старословенска култура, Прилеп и Институтот за етнологиja и фолклористика сo Етнографски музеj – БАН, Софиja, во МАНУ се одржа Меѓународна научна конференција на тема: Современи проекции на културните традиции во европска перспектива: етнолошки, фолклористички и етномузиколошки аспекти.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk