Untitled logo

Деновиве од печат излегоа неколку изданија на МАНУ:

sveti kliment ohridskiСв. Климент Охридски 916 – 2016 – публикација од свеченото одбележување на 1100 годишнината од упокојувањето на Св. Климент Охридски, во месец август 2016 год., во Охрид.

 

 

 

 

 

 

makroekonomskite efekti na fiskalnata politikaМакроекономските ефекти на фискалната политика во Република Македонија, резултати од научноистражувачки проект раководен од акад. Таки Фити – авторски тим: Таки Фити, Горан Петревски, Владимир Филиповски, Борче Треновски, Билјана Ташевска, Предраг Трпески, Виолета Цветкоска и Марица Антовска.

 

 

 

 

 

patekite na tranzicijataПатеките на транзицијата – емпириска анализа на македонската и бугарската економија – растот, инвстициите, економската соработка. Резултати од  научноистражувачки проект МАНУ – БАН, раководен од акад. Гоце Петрески – авторски тим: Гоце Петрески, Дарко ЛАЗАРОВ И Оливера Костовска.