На 21 ноември 2018 година во малите сали на МАНУ, Истражувачкиот центар за ареална лингвистика  при МАНУ организираше промоција  на изданието: МЕСТОТО НА МАКЕДОНСКАТА ФОНЕТИКА ВО РАМКИТЕ НА СЛОВЕНСКИОТ И НА БАЛКАНСКИОТ ЈАЗИЧЕН СВЕТ  од Ирена Савицка и Ана Цихнерска. Промотори беа доп. член Марјан Марковиќ, раководител на ИЦАЛ и проф. д-р Веселинка Лаброска од Институтот за македонски јазик.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk