Поради тестирање на присуство на COVID-19 во лабораторијата во МАНУ, Македонската академија утврди итна потреба од набавка на стоки со предмет Реагенси, лабораториски потрошен материјал и пластика за дијагностицирање на ковид-19, преку постапка со преговарање без објавување оглас, во согласност со Известувањето на Бирото за јавни набавки при Министерството за финансии од 17.03.2020 за реализирање на јавни набавки по член 55 став 6 од Законот за јавните набавки, а со цел потребите да се задоволат во најкус можен рок без било какво одлагање.

За таа цел, во прилог Ви доставуваме Покана за поднесување понуда за јавната набавка Реагенси, лабораториски потрошен материјал и пластика за дијагностицирање на ковид-19.

Крајниот рок за поднесување на понудата е 30 октомври 2020 година до 15 часот, во архивата на МАНУ.

 

Во прилог се документите за поднесување понуда.
Поканата за поднесување понуда можете да ја погледнете овде.
Одлуката за јавна набавка можете да ја погледнете овде.
Техничката спецификација и листата на цени можете да ги погледнете овде.
Прилогот кон одлуката можете да го погледнете овде.
Тендерската документација можете да ја погледнете овде.