МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ
Ве покануваат на:

ДЕНОВИ НА БУГАРСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ ВО МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

30 мај 2014 година (петок)

П Р О Г Р А М А
11.00 – Амфитеатар

Поздравно обраќање од академик Владо Камбовски, претседател на Македонската академија на науките и уметностите

П р е д а в а њ е :
академик Стефан Воденичаров, претседател на Бугарската академија на науките:
145 ГОДИНИ ОД ОСНОВАЊЕTO НА БУГАРСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ

12.00 – Изложбен салон
О т в о р а њ е  н а  и з л о ж б а т а :
„Бугарската академија на науките – минато и сегашност“

13.00 – К о к т е л