Во организација на Македонската академија на науките и уметностите, Бугарската академиja на науките, Институтот за фолклор „Марко Цепенков“, Скопје, Институтот за старословенска култура, Прилеп и Институтот за етнологиja и фолклористика сo Етнографски музеj – БАН, Софиja, во МАНУ се одржа Меѓународна научна конференција на тема: Современи проекции на културните традиции во европска перспектива: етнолошки, фолклористички и етномузиколошки аспекти.

Фотографии од настанот: