Untitled logo

Во рамките на Месечните лингвистички средби COLLOQUIA LINGUISTICA кои се одржуваат во организација на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при Македонската академија на науките и уметностите, на 01.12.2017 година, проф. д-р Лилјана Митковска (ФОН Универзитет, Скопје) и проф. д-р Елени Бужаровска (Филолошки факултет, Скопје), одржаа предавање на тема: „ДА-КОНСТРУКЦИИТЕ ВО КОМПЛЕТИВНА ФУНКЦИЈА“.

Фотографии од настанот:

 

 

 

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk