Untitled logo

Во рамки на месечните лингвистички средби COLLOQUIA LINGUISTICA кои се одржуваат во организација на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при Македонската академија на науките и уметностите, на 26 септември 2017 со почеток во 10.00 часот, проф. д-р Брајан Џозеф од Државниот универзитет во Охајо, САД, одржа предавање на тема: GREEK DIALECTS IN ALBANIA (BALKAN PERSPECTIVE) (ГРЧКИТЕ ГОВОРИ ВО АЛБАНИЈА (БАЛКАНСКА ПЕРСПЕКТИВА))

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk