На 21 ноември 2018 година во малите сали на МАНУ, Истражувачкиот центар за ареална лингвистика  при МАНУ организираше промоција  на изданието: МЕСТОТО НА МАКЕДОНСКАТА ФОНЕТИКА ВО РАМКИТЕ НА СЛОВЕНСКИОТ И НА БАЛКАНСКИОТ ЈАЗИЧЕН СВЕТ  од Ирена Савицка и Ана Цихнерска. Промотори беа доп. член Марјан Марковиќ, раководител на ИЦАЛ и проф. д-р Веселинка Лаброска од Институтот за македонски јазик.

Фотографии од настанот: