Во организација на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика при Македонската академија на науките и уметностите во рамките на  Месечните лингвистички средби: COLLOQUIA LINGUISTICA, проф. д-р Елена Иванова од Универзитетот во Санкт Петербург, Русија, одржа предавање на тема: „Клитиката се – зборообразувачки и рефлексивни функции (на материјали од бугарскиот и македонскиот јазик)“.

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk