Untitled logo

Во рамките на Месечните лингвистички средби: COLLOQUIA LINGUISTICA на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при МАНУ, м-р Соња Миленковска (ИЦАЛ – МАНУ) одржа презентација на тема: Модел на интерпретација на директните и индиректните говорни чинови со примена на прагматичките теории (врз примери од македонскиот драмски дискурс).

Фотографии од настанот: