Untitled logo

Во рамките на Месечните лингвистички средби: COLLOQUIA LINGUISTICA на Истражувачкиот центар за ареална лингвистика „Божидар Видоески“ при МАНУ, м-р Соња Миленковска (ИЦАЛ – МАНУ) одржа презентација на тема: Модел на интерпретација на директните и индиректните говорни чинови со примена на прагматичките теории (врз примери од македонскиот драмски дискурс).

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk