Проф. д-р Изет Зекири, дописен член на МАНУ, одржа пристапно предавање на тема: „Стратегиското планирање во функција на ефективни и ефикасни институции во Република Македонија“.

Фотографии од настанот:

50 години МАНУ–Документи

Фејсбук

Контакт

Македонска академија на науките и уметностите
Бул. Крсте Мисирков, 2, П.С. 428
1000 Скопје
Телефон: ++389 (0)2 32 35 400
Факс:++389 (0)2 32 35 500
manu@manu.edu.mk
http://manu.edu.mk