Македонската академија на науките и уметностите има потреба од јавна набавка на стоки – Реагенси, лабораториски потрошен материјал и пластика и заштитна опрема потребни за дијагностицирање на корона вирусот и за таа цел спроведува постапка со преговарање без објавување оглас согласно член 55 став 6 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“, бр. 24/19), како резултат на започнување со тестирање за присуство на COVID-19 вирусот во ИЦГИБ „Георги Д. Ефремов“.

Во прилог се документите за поднесување понуда.
Поканата за поднесување понуда можете да ја погледнете овде.
Одлуката за јавна набавка можете да ја погледнете овде.
Техничката спецификација и листата на цени можете да ги погледнете овде.
Прилогот кон одлуката можете да го погледнете овде.
Тендерската документација можете да ја погледнете овде.