Собранието на Македонската академија на науките и уметностите ја известува јавноста дека на 30 март 2022 година, на 20. Изборно собрание на Академијата за избор на членови на Академијата во работниот состав (редовни и дописни членови) и на членови на Академијата надвор од работниот состав, како и за промена на статусот член на Академијата надвор од работниот состав во статус на редовен член, ги избра:             

во Одделението за лингвистика и литературна наука
за редовен член на МАНУ:
доп. член Марјан Марковиќ

за дописни членови на МАНУ:
проф. д-р Веселинка Лаброска
проф. д-р Лилјана Макаријоска

за член надвор од работниот состав на МАНУ:
проф. д-р Татјана Вендина

во Одделението за општествени науки
за редовен член на МАНУ:
доп. член Драги Ѓоргиев

за дописен член на МАНУ:
проф. д-р Сашо Цветковски

во Одделението за медицински науки
за редовни членови на МАНУ:
доп. член Александар Димовски
доп. член Сашко Кедев

за дописен член на МАНУ:
проф. д-р Дијана Плашеска-Каранфилска

за член надвор од работниот состав на МАНУ:
проф. д-р Жозеф Глигоров

за член на МАНУ со промена на статусот на член надвор од работниот состав во статус на редовен член:
проф. д-р Димитар Ефремов

во Одделението за технички науки
за дописен член на МАНУ:
проф. д-р Зоран Хаџи-Велков

во Одделението за природно-математички и биотехнички науки
за дописен член на МАНУ:
проф. д-р Валентин Мирчески

за членови надвор од работниот состав на МАНУ:
проф. д-р Наташа Јоноска
проф. д-р Панче Наумов

во Одделението за уметност
за дописен член на МАНУ:
проф. д-р Венко Андоновски