++389 (0)2 32 35 400

Во ѕвездените мигови на македонската култура и уметност видно место зазема историскиот настан со откритието на Николај Окунеф (1928) на старите фрески во манастирот Св. Пантелејмон во Нерези и дебатата каде всушност почнала европската ренесанса: во Италија, со Џото во XIV век, или два века порано во Македонија, некаде околу 1164 година во Нерези, со овдешниот непознат ингениозен зограф, кој ги живописал фреските на ѕидовите на манастирот Св. Пантелејмон, особено „Оплакувањето“.

Георги Старделов – Изгревот на новата словенска цивилизација во Европа
Св. Константин-Кирил Философ – Проглас кон Светото евангелие
Георги Старделов – Pax Christiana, или Божји дожд од букви
Петар Хр. Илиевски – Создавањето на словенското писмо – Глаголицата – прва словенска азбука, азбука на Охридскиот книжевен центар
Блаже Конески – Охридската книжовна школа
Блаже Конески – Македонскиот јазик во развојот на словенските литературни јазици
Емилија Црвенковска – За територијата на Охридската книжевна школа
Владимир Мошин – Древнейшие македонские кирилловские рукописи
Вера Стојчевска-Антиќ – Кон прашањето за појавата на кирилицата