Новата микроекономија и државната регулација : (современите текови на микроекономската наука и импликациите врз државната регулација / Таки Фити = New microeconomics and government regulation : (contemporary microeconomics and the implication for government regulation) / Taki Fiti. – Скопје, 2008. – 269 стр.

ISBN 978-608-203-016-6