Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на МАНУ = Opening addresses, contributions and bibliography  of the new members of MASA,. XVI (2008)