Споменица посветена на Ристо Аврамовски редовен член на Македонската академија на науките и уметностите : [1943 – 2007] / [уредник Крум Томовски ].= Festschrift presented as a memorial to Risto Avramovski a member of Macedonian Academy of Sciences and Arts : [1943-2007] / [editor Krum Tomovski]. – Скопје, 2008. – 33 стр.